Date: 7 Mar 2017 12:41 (UTC)
ukurainajin: (Default)
From: [personal profile] ukurainajin
І цілком порожня вулиця з самотнім метром. Мертва година.

Date: 7 Mar 2017 13:05 (UTC)
ukurainajin: (Default)
From: [personal profile] ukurainajin
Забарвлення і тіні мені нагадують передвечірок. Хоча може й ранок. Але головний настрій від картини — оцей самотній офіціант. Все приготовлене для життя, та життя не видно.

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 18 Oct 2017 20:17
Powered by Dreamwidth Studios