Date: 21 May 2017 16:00 (UTC)
olga_kulaj: (0)
From: [personal profile] olga_kulaj
Може, хто розумний підкаже, що робити з фотохостингом на Яндекс-фотки, бо весь мій блог (більше 300 постів) за 5 років складається, в основному, з фотозвітів, це 9000 фото в більше, ніж 200 альбомів. Бо аплодувати антиконституційному рішенню обмежити доступ до інформації всі молодці, а навіть порадити альтернативу і як туди технічно все перекинути, чомусь ніхто не хоче. У ФБ б'юсь об стінку головою.
UPD не треба мені про "Липецьку фабрику", мені було по барабану, закрив чи ні, я дивилась на дії Президента і підтримувала, за деякими винятками в кадровій політиці. Зараз я його дій не розумію. Тим більше, коли мільйони українців влада просто ставить перед фактом, не давши альтернативи, не встановивши конкрениз термінів, щоб люди врятували свою інтелектуальну власність. Бо яка загроза нацбезпеці від фотохостинга, та ще й з проукраїнсьми фотками? Чи від 1С? (це, взагалі, не сайт, а софт). І хіба нема загрози від мобільних операторів? При сучасних технологіях заборона соцмереж, сайтів і програм для ФСБ ні пече, ні гріє, і загалом, "понты для приезжих".
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 19:02
Powered by Dreamwidth Studios